ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

.അതെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ

.അതെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ സ്ക്വയർ, ക്യൂബ് ഏതെങ്കിലും .അതെ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന്റെ റാഡിക്കൽ കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. , നമ്പർ (X) റൂട്ട് ബിരുദം (എൻ) നൽകുക കണക്കുകൂട്ടുക ബട്ടൺ അമർത്തുക.
.അതെ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ

റൂട്ട് ബിരുദവും നമ്പർ നൽകുക

N ഡിഗ്രി:
X റൂട്ട്: