ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

ചുറ്റളവ് കാൽക്കുലേറ്റർ

ചുറ്റളവ് കാൽക്കുലേറ്റർ പോലുള്ള സർക്കിൾ, സ്ക്വയർ, ദീർഘചതുരം, ത്രികോണം, സമാന്തരഭുജം, Rhombus, വിവിധ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ വഴി വിഷമചതുർഭുജം വിവിധ ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ, ഒരു ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.