ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

എത്ര ദിവസം ശൈത്യകാലത്ത് വരെ?

ശൈത്യകാലത്ത് വരെ സമയം കൌണ്ടർ ഏറിയ ദിവസം മണിക്കൂർ, മിനിറ്റും സെക്കൻഡും അടുത്ത ശൈത്യകാലത്ത് വരെ അവശേഷിക്കുന്നു നിർവചിക്കേണ്ടത് ചെയ്യും.
അച്ചടിക്കുക


തീയതി ഇന്നാണ്അവസാനം വരെ 2020

150 ദിവസങ്ങളിൽ 16 മണിക്കൂറുകൾ 13 മിനിറ്റ് 53 സെക്കൻഡ്

01 ഡിസംബർ 2020 - ചൊവ്വാഴ്ച