ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

ഹിന്ദി കീബോർഡ് ഓൺലൈൻ

ഹിന്ദി കീബോർഡ് ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് മാറുന്നതിൽ കൂടെ ഹിന്ദി വെർച്വൽ കീബോർഡ് ഹിന്ദി അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl