ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

നാണയ പരിവർത്തന, വിനിമയ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ

നാണയ പരിവർത്തന - ഇന്ന് നിരക്ക് ഏതെങ്കിലും ലോകം കറൻസി ഓൺലൈൻ പരിവർത്തനം. മണി പരിവർത്തന 173 കറൻസിയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ദിനംപ്രതി വിദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
തിരയൽ ബാർ ഉപയോഗിക്കുക
മാറ്റുക
അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം കറൻസികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
മാറ്റം
മാറ്റുക

ലോക എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ. പണം പരിവർത്തന.

ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR):
ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുവാൻ   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യെൻ  
യൂറോ (EUR):
യൂറോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   യൂറോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   യൂറോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   യൂറോ ലേക്ക് യുവാൻ   യൂറോ ലേക്ക് യെൻ  
യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ (USD):
യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് യൂറോ   യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് യുവാൻ   യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് യെൻ  
ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള (BTC):
ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള ലേക്ക് യൂറോ   ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള ലേക്ക് യുവാൻ   ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള ലേക്ക് യെൻ  
യുവാൻ (CNY):
യുവാൻ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   യുവാൻ ലേക്ക് യൂറോ   യുവാൻ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   യുവാൻ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   യുവാൻ ലേക്ക് യെൻ  
യെൻ (JPY):
യെൻ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   യെൻ ലേക്ക് യൂറോ   യെൻ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   യെൻ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   യെൻ ലേക്ക് യുവാൻ  

വിനിമയ നിരക്ക്. എല്ലാ ലോകം കറൻസി വിനിമയ.


Antilliaanse gulden (ANG):
Antilliaanse gulden ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   Antilliaanse gulden ലേക്ക് യൂറോ   Antilliaanse gulden ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   Antilliaanse gulden ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   Antilliaanse gulden ലേക്ക് യുവാൻ   Antilliaanse gulden ലേക്ക് യെൻ  
Comoran ഫ്രാങ്ക് (KMF):
Comoran ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   Comoran ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   Comoran ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   Comoran ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   Comoran ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   Comoran ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
Kyrgyzstani സോം (KGS):
Kyrgyzstani സോം ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   Kyrgyzstani സോം ലേക്ക് യൂറോ   Kyrgyzstani സോം ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   Kyrgyzstani സോം ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   Kyrgyzstani സോം ലേക്ക് യുവാൻ   Kyrgyzstani സോം ലേക്ക് യെൻ  
Malaysin Ringgit (MYR):
Malaysin Ringgit ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   Malaysin Ringgit ലേക്ക് യൂറോ   Malaysin Ringgit ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   Malaysin Ringgit ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   Malaysin Ringgit ലേക്ക് യുവാൻ   Malaysin Ringgit ലേക്ക് യെൻ  
Pa`anga (TOP):
Pa`anga ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   Pa`anga ലേക്ക് യൂറോ   Pa`anga ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   Pa`anga ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   Pa`anga ലേക്ക് യുവാൻ   Pa`anga ലേക്ക് യെൻ  
Vietnamesse ഡോങ് (VND):
Vietnamesse ഡോങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   Vietnamesse ഡോങ് ലേക്ക് യൂറോ   Vietnamesse ഡോങ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   Vietnamesse ഡോങ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   Vietnamesse ഡോങ് ലേക്ക് യുവാൻ   Vietnamesse ഡോങ് ലേക്ക് യെൻ  
അഫ്ഘാനി (AFN):
അഫ്ഘാനി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   അഫ്ഘാനി ലേക്ക് യൂറോ   അഫ്ഘാനി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   അഫ്ഘാനി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   അഫ്ഘാനി ലേക്ക് യുവാൻ   അഫ്ഘാനി ലേക്ക് യെൻ  
അറൂബൻ (AWG):
അറൂബൻ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   അറൂബൻ ലേക്ക് യൂറോ   അറൂബൻ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   അറൂബൻ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   അറൂബൻ ലേക്ക് യുവാൻ   അറൂബൻ ലേക്ക് യെൻ  
അസർബൈജാനി മനത് (AZN):
അസർബൈജാനി മനത് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   അസർബൈജാനി മനത് ലേക്ക് യൂറോ   അസർബൈജാനി മനത് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   അസർബൈജാനി മനത് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   അസർബൈജാനി മനത് ലേക്ക് യുവാൻ   അസർബൈജാനി മനത് ലേക്ക് യെൻ  
അർമേനിയൻ ഡ്രാം (AMD):
അർമേനിയൻ ഡ്രാം ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   അർമേനിയൻ ഡ്രാം ലേക്ക് യൂറോ   അർമേനിയൻ ഡ്രാം ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   അർമേനിയൻ ഡ്രാം ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   അർമേനിയൻ ഡ്രാം ലേക്ക് യുവാൻ   അർമേനിയൻ ഡ്രാം ലേക്ക് യെൻ  
അൽബേനിയൻ ലെക് (ALL):
അൽബേനിയൻ ലെക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   അൽബേനിയൻ ലെക് ലേക്ക് യൂറോ   അൽബേനിയൻ ലെക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   അൽബേനിയൻ ലെക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   അൽബേനിയൻ ലെക് ലേക്ക് യുവാൻ   അൽബേനിയൻ ലെക് ലേക്ക് യെൻ  
അൾജീരിയൻ ദിനാർ (DZD):
അൾജീരിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   അൾജീരിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   അൾജീരിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   അൾജീരിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   അൾജീരിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   അൾജീരിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ (IDR):
ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ ലേക്ക് യൂറോ   ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ ലേക്ക് യുവാൻ   ഇന്തോനേഷ്യൻ റുപിയ ലേക്ക് യെൻ  
ഇറാക്കി ദിനാർ (IQD):
ഇറാക്കി ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഇറാക്കി ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   ഇറാക്കി ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഇറാക്കി ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഇറാക്കി ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   ഇറാക്കി ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
ഇറാനിയൻ റിയാൽ (IRR):
ഇറാനിയൻ റിയാൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഇറാനിയൻ റിയാൽ ലേക്ക് യൂറോ   ഇറാനിയൻ റിയാൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഇറാനിയൻ റിയാൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഇറാനിയൻ റിയാൽ ലേക്ക് യുവാൻ   ഇറാനിയൻ റിയാൽ ലേക്ക് യെൻ  
ഇസ്രായേലി പുതിയ ശേക്കെൽ (ILS):
ഇസ്രായേലി പുതിയ ശേക്കെൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഇസ്രായേലി പുതിയ ശേക്കെൽ ലേക്ക് യൂറോ   ഇസ്രായേലി പുതിയ ശേക്കെൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഇസ്രായേലി പുതിയ ശേക്കെൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഇസ്രായേലി പുതിയ ശേക്കെൽ ലേക്ക് യുവാൻ   ഇസ്രായേലി പുതിയ ശേക്കെൽ ലേക്ക് യെൻ  
ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് (EGP):
ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
ഉഗാണ്ട വെള്ളിക്കാശു (UGX):
ഉഗാണ്ട വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഉഗാണ്ട വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യൂറോ   ഉഗാണ്ട വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഉഗാണ്ട വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഉഗാണ്ട വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യുവാൻ   ഉഗാണ്ട വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യെൻ  
ഉറുഗ്വേ പെയ്സോ (UYU):
ഉറുഗ്വേ പെയ്സോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഉറുഗ്വേ പെയ്സോ ലേക്ക് യൂറോ   ഉറുഗ്വേ പെയ്സോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഉറുഗ്വേ പെയ്സോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഉറുഗ്വേ പെയ്സോ ലേക്ക് യുവാൻ   ഉറുഗ്വേ പെയ്സോ ലേക്ക് യെൻ  
ഉസ്ബക്കിസ്താൻ സം (UZS):
ഉസ്ബക്കിസ്താൻ സം ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഉസ്ബക്കിസ്താൻ സം ലേക്ക് യൂറോ   ഉസ്ബക്കിസ്താൻ സം ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഉസ്ബക്കിസ്താൻ സം ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഉസ്ബക്കിസ്താൻ സം ലേക്ക് യുവാൻ   ഉസ്ബക്കിസ്താൻ സം ലേക്ക് യെൻ  
എത്യോപ്യൻ ബിർ (ETB):
എത്യോപ്യൻ ബിർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   എത്യോപ്യൻ ബിർ ലേക്ക് യൂറോ   എത്യോപ്യൻ ബിർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   എത്യോപ്യൻ ബിർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   എത്യോപ്യൻ ബിർ ലേക്ക് യുവാൻ   എത്യോപ്യൻ ബിർ ലേക്ക് യെൻ  
എസ്ഡിആർ (സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സ്) (XDR):
എസ്ഡിആർ (സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സ്) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   എസ്ഡിആർ (സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സ്) ലേക്ക് യൂറോ   എസ്ഡിആർ (സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സ്) ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   എസ്ഡിആർ (സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സ്) ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   എസ്ഡിആർ (സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സ്) ലേക്ക് യുവാൻ   എസ്ഡിആർ (സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിംഗ് റൈറ്റ്സ്) ലേക്ക് യെൻ  
എസ്റ്റോണിയൻ ക്രൂൺ (EEK):
എസ്റ്റോണിയൻ ക്രൂൺ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   എസ്റ്റോണിയൻ ക്രൂൺ ലേക്ക് യൂറോ   എസ്റ്റോണിയൻ ക്രൂൺ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   എസ്റ്റോണിയൻ ക്രൂൺ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   എസ്റ്റോണിയൻ ക്രൂൺ ലേക്ക് യുവാൻ   എസ്റ്റോണിയൻ ക്രൂൺ ലേക്ക് യെൻ  
ഏരിയറി (MGA):
ഏരിയറി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഏരിയറി ലേക്ക് യൂറോ   ഏരിയറി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഏരിയറി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഏരിയറി ലേക്ക് യുവാൻ   ഏരിയറി ലേക്ക് യെൻ  
ഐസ് ലാൻഡ് ക്രോൺ (ISK):
ഐസ് ലാൻഡ് ക്രോൺ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഐസ് ലാൻഡ് ക്രോൺ ലേക്ക് യൂറോ   ഐസ് ലാൻഡ് ക്രോൺ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഐസ് ലാൻഡ് ക്രോൺ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഐസ് ലാൻഡ് ക്രോൺ ലേക്ക് യുവാൻ   ഐസ് ലാൻഡ് ക്രോൺ ലേക്ക് യെൻ  
ഒമാനി റിയാൽ (OMR):
ഒമാനി റിയാൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഒമാനി റിയാൽ ലേക്ക് യൂറോ   ഒമാനി റിയാൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഒമാനി റിയാൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഒമാനി റിയാൽ ലേക്ക് യുവാൻ   ഒമാനി റിയാൽ ലേക്ക് യെൻ  
ഓസീസ് ഡോളർ (AUD):
ഓസീസ് ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഓസീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ഓസീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഓസീസ് ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഓസീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ഓസീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
കംബോഡിയൻ റീൽ (KHR):
കംബോഡിയൻ റീൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കംബോഡിയൻ റീൽ ലേക്ക് യൂറോ   കംബോഡിയൻ റീൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കംബോഡിയൻ റീൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കംബോഡിയൻ റീൽ ലേക്ക് യുവാൻ   കംബോഡിയൻ റീൽ ലേക്ക് യെൻ  
കനേഡിയൻ ഡോളർ (CAD):
കനേഡിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കനേഡിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   കനേഡിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കനേഡിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കനേഡിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   കനേഡിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെംഗെ (KZT):
കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെംഗെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെംഗെ ലേക്ക് യൂറോ   കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെംഗെ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെംഗെ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെംഗെ ലേക്ക് യുവാൻ   കസാക്കിസ്ഥാൻ ടെംഗെ ലേക്ക് യെൻ  
കിന (PGK):
കിന ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കിന ലേക്ക് യൂറോ   കിന ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കിന ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കിന ലേക്ക് യുവാൻ   കിന ലേക്ക് യെൻ  
കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ഡോളർ (XCD):
കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
കുവൈത്ത് ദിനാറിന് (KWD):
കുവൈത്ത് ദിനാറിന് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കുവൈത്ത് ദിനാറിന് ലേക്ക് യൂറോ   കുവൈത്ത് ദിനാറിന് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കുവൈത്ത് ദിനാറിന് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കുവൈത്ത് ദിനാറിന് ലേക്ക് യുവാൻ   കുവൈത്ത് ദിനാറിന് ലേക്ക് യെൻ  
കെനിയ വെള്ളിക്കാശു (KES):
കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യൂറോ   കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യുവാൻ   കെനിയ വെള്ളിക്കാശു ലേക്ക് യെൻ  
കൊളംബിയൻ പെസോ (COP):
കൊളംബിയൻ പെസോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കൊളംബിയൻ പെസോ ലേക്ക് യൂറോ   കൊളംബിയൻ പെസോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കൊളംബിയൻ പെസോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കൊളംബിയൻ പെസോ ലേക്ക് യുവാൻ   കൊളംബിയൻ പെസോ ലേക്ക് യെൻ  
കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ (CVE):
കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് യൂറോ   കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് യുവാൻ   കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് യെൻ  
കേമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡോളർ (KYD):
കേമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കേമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   കേമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കേമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കേമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   കേമാൻ ഐലൻഡ്സ് ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് (CDF):
കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   കോങ്കളീസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
കോസ്റ്റാ റിക കോളൻ (CRC):
കോസ്റ്റാ റിക കോളൻ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   കോസ്റ്റാ റിക കോളൻ ലേക്ക് യൂറോ   കോസ്റ്റാ റിക കോളൻ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   കോസ്റ്റാ റിക കോളൻ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   കോസ്റ്റാ റിക കോളൻ ലേക്ക് യുവാൻ   കോസ്റ്റാ റിക കോളൻ ലേക്ക് യെൻ  
ക്യൂബൻ പെസോ (CUP):
ക്യൂബൻ പെസോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ക്യൂബൻ പെസോ ലേക്ക് യൂറോ   ക്യൂബൻ പെസോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ക്യൂബൻ പെസോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ക്യൂബൻ പെസോ ലേക്ക് യുവാൻ   ക്യൂബൻ പെസോ ലേക്ക് യെൻ  
ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യുന (HRK):
ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യുന ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യുന ലേക്ക് യൂറോ   ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യുന ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യുന ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യുന ലേക്ക് യുവാൻ   ക്രൊയേഷ്യൻ ക്യുന ലേക്ക് യെൻ  
ക്വാൻസ (AOA):
ക്വാൻസ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ക്വാൻസ ലേക്ക് യൂറോ   ക്വാൻസ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ക്വാൻസ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ക്വാൻസ ലേക്ക് യുവാൻ   ക്വാൻസ ലേക്ക് യെൻ  
ഖത്തറിലെ ഡോളര് (QAR):
ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലേക്ക് യൂറോ   ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലേക്ക് യുവാൻ   ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലേക്ക് യെൻ  
ഗയാന ഡോളർ (GYD):
ഗയാന ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഗയാന ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ഗയാന ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഗയാന ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഗയാന ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ഗയാന ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ഗര്ന്സീ പൗണ്ട് (GGP):
ഗര്ന്സീ പൗണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഗര്ന്സീ പൗണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   ഗര്ന്സീ പൗണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഗര്ന്സീ പൗണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഗര്ന്സീ പൗണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   ഗര്ന്സീ പൗണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
ഗാംബിയൻ ദലാസി (GMD):
ഗാംബിയൻ ദലാസി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഗാംബിയൻ ദലാസി ലേക്ക് യൂറോ   ഗാംബിയൻ ദലാസി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഗാംബിയൻ ദലാസി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഗാംബിയൻ ദലാസി ലേക്ക് യുവാൻ   ഗാംബിയൻ ദലാസി ലേക്ക് യെൻ  
ഗ്വരനീ (PYG):
ഗ്വരനീ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഗ്വരനീ ലേക്ക് യൂറോ   ഗ്വരനീ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഗ്വരനീ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഗ്വരനീ ലേക്ക് യുവാൻ   ഗ്വരനീ ലേക്ക് യെൻ  
ഗ്വാട്ടിമാലൻ ക്വെറ്റ്സൽ (GTQ):
ഗ്വാട്ടിമാലൻ ക്വെറ്റ്സൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഗ്വാട്ടിമാലൻ ക്വെറ്റ്സൽ ലേക്ക് യൂറോ   ഗ്വാട്ടിമാലൻ ക്വെറ്റ്സൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഗ്വാട്ടിമാലൻ ക്വെറ്റ്സൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഗ്വാട്ടിമാലൻ ക്വെറ്റ്സൽ ലേക്ക് യുവാൻ   ഗ്വാട്ടിമാലൻ ക്വെറ്റ്സൽ ലേക്ക് യെൻ  
ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് (GNF):
ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
ഘാന കെഡി (GHS):
ഘാന കെഡി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഘാന കെഡി ലേക്ക് യൂറോ   ഘാന കെഡി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഘാന കെഡി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഘാന കെഡി ലേക്ക് യുവാൻ   ഘാന കെഡി ലേക്ക് യെൻ  
ചിലിയൻ പെസോ (CLP):
ചിലിയൻ പെസോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ചിലിയൻ പെസോ ലേക്ക് യൂറോ   ചിലിയൻ പെസോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ചിലിയൻ പെസോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ചിലിയൻ പെസോ ലേക്ക് യുവാൻ   ചിലിയൻ പെസോ ലേക്ക് യെൻ  
ചിലിയൻ യൂണിഡാഡ് ഫോമെൻറോ (CLF):
ചിലിയൻ യൂണിഡാഡ് ഫോമെൻറോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ചിലിയൻ യൂണിഡാഡ് ഫോമെൻറോ ലേക്ക് യൂറോ   ചിലിയൻ യൂണിഡാഡ് ഫോമെൻറോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ചിലിയൻ യൂണിഡാഡ് ഫോമെൻറോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ചിലിയൻ യൂണിഡാഡ് ഫോമെൻറോ ലേക്ക് യുവാൻ   ചിലിയൻ യൂണിഡാഡ് ഫോമെൻറോ ലേക്ക് യെൻ  
ചെക്ക് (CZK):
ചെക്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ചെക്ക് ലേക്ക് യൂറോ   ചെക്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ചെക്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ചെക്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   ചെക്ക് ലേക്ക് യെൻ  
ജമൈക്കൻ ഡോളർ (JMD):
ജമൈക്കൻ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ജമൈക്കൻ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ജമൈക്കൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ജമൈക്കൻ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ജമൈക്കൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ജമൈക്കൻ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് (GIP):
ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
ജേഴ്സി പൗണ്ട് (JEP):
ജേഴ്സി പൗണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ജേഴ്സി പൗണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   ജേഴ്സി പൗണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ജേഴ്സി പൗണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ജേഴ്സി പൗണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   ജേഴ്സി പൗണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
ജോർജ്ജിയൻ ലാരി (GEL):
ജോർജ്ജിയൻ ലാരി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ജോർജ്ജിയൻ ലാരി ലേക്ക് യൂറോ   ജോർജ്ജിയൻ ലാരി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ജോർജ്ജിയൻ ലാരി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ജോർജ്ജിയൻ ലാരി ലേക്ക് യുവാൻ   ജോർജ്ജിയൻ ലാരി ലേക്ക് യെൻ  
ജോർദാൻ ദിനാർ (JOD):
ജോർദാൻ ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ജോർദാൻ ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   ജോർദാൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ജോർദാൻ ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ജോർദാൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   ജോർദാൻ ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
ജൈബൂടീ ഫ്രാങ്ക് (DJF):
ജൈബൂടീ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ജൈബൂടീ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   ജൈബൂടീ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ജൈബൂടീ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ജൈബൂടീ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   ജൈബൂടീ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് (TZS):
ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യൂറോ   ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യുവാൻ   ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യെൻ  
ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ (TND):
ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   ടുണീഷ്യൻ ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ (TTD):
ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ഡാനിഷ് കിരീടം (DKK):
ഡാനിഷ് കിരീടം ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഡാനിഷ് കിരീടം ലേക്ക് യൂറോ   ഡാനിഷ് കിരീടം ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഡാനിഷ് കിരീടം ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഡാനിഷ് കിരീടം ലേക്ക് യുവാൻ   ഡാനിഷ് കിരീടം ലേക്ക് യെൻ  
ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ (DOP):
ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യൂറോ   ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യുവാൻ   ഡൊമിനിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യെൻ  
താജിക്കിസ്ഥാൻ സൊമോനി (TJS):
താജിക്കിസ്ഥാൻ സൊമോനി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   താജിക്കിസ്ഥാൻ സൊമോനി ലേക്ക് യൂറോ   താജിക്കിസ്ഥാൻ സൊമോനി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   താജിക്കിസ്ഥാൻ സൊമോനി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   താജിക്കിസ്ഥാൻ സൊമോനി ലേക്ക് യുവാൻ   താജിക്കിസ്ഥാൻ സൊമോനി ലേക്ക് യെൻ  
തായ് ബട്ട് (THB):
തായ് ബട്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   തായ് ബട്ട് ലേക്ക് യൂറോ   തായ് ബട്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   തായ് ബട്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   തായ് ബട്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   തായ് ബട്ട് ലേക്ക് യെൻ  
തായ്വാൻ പുതിയ ഡോളർ (TWD):
തായ്വാൻ പുതിയ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   തായ്വാൻ പുതിയ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   തായ്വാൻ പുതിയ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   തായ്വാൻ പുതിയ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   തായ്വാൻ പുതിയ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   തായ്വാൻ പുതിയ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
താല (WST):
താല ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   താല ലേക്ക് യൂറോ   താല ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   താല ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   താല ലേക്ക് യുവാൻ   താല ലേക്ക് യെൻ  
തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ പുതിയ മനാത്ത് (TMT):
തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ പുതിയ മനാത്ത് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ പുതിയ മനാത്ത് ലേക്ക് യൂറോ   തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ പുതിയ മനാത്ത് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ പുതിയ മനാത്ത് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ പുതിയ മനാത്ത് ലേക്ക് യുവാൻ   തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ പുതിയ മനാത്ത് ലേക്ക് യെൻ  
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ (KRW):
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യൂറോ   ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യുവാൻ   ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യെൻ  
നക്ഫ (ERN):
നക്ഫ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   നക്ഫ ലേക്ക് യൂറോ   നക്ഫ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   നക്ഫ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   നക്ഫ ലേക്ക് യുവാൻ   നക്ഫ ലേക്ക് യെൻ  
നമീബിയൻ ഡോളർ (NAD):
നമീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   നമീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   നമീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   നമീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   നമീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   നമീബിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
നിക്കരാഗ്വൻ കോർഡോബ (NIO):
നിക്കരാഗ്വൻ കോർഡോബ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   നിക്കരാഗ്വൻ കോർഡോബ ലേക്ക് യൂറോ   നിക്കരാഗ്വൻ കോർഡോബ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   നിക്കരാഗ്വൻ കോർഡോബ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   നിക്കരാഗ്വൻ കോർഡോബ ലേക്ക് യുവാൻ   നിക്കരാഗ്വൻ കോർഡോബ ലേക്ക് യെൻ  
നേപ്പാളി രൂപ (NPR):
നേപ്പാളി രൂപ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   നേപ്പാളി രൂപ ലേക്ക് യൂറോ   നേപ്പാളി രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   നേപ്പാളി രൂപ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   നേപ്പാളി രൂപ ലേക്ക് യുവാൻ   നേപ്പാളി രൂപ ലേക്ക് യെൻ  
നോർത്ത് കൊറിയൻ വോൺ (KPW):
നോർത്ത് കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   നോർത്ത് കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യൂറോ   നോർത്ത് കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   നോർത്ത് കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   നോർത്ത് കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യുവാൻ   നോർത്ത് കൊറിയൻ വോൺ ലേക്ക് യെൻ  
നോർവീജിയൻ ക്രോൺ (NOK):
നോർവീജിയൻ ക്രോൺ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   നോർവീജിയൻ ക്രോൺ ലേക്ക് യൂറോ   നോർവീജിയൻ ക്രോൺ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   നോർവീജിയൻ ക്രോൺ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   നോർവീജിയൻ ക്രോൺ ലേക്ക് യുവാൻ   നോർവീജിയൻ ക്രോൺ ലേക്ക് യെൻ  
നൈജീരിയൻ നൈറ (NGN):
നൈജീരിയൻ നൈറ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   നൈജീരിയൻ നൈറ ലേക്ക് യൂറോ   നൈജീരിയൻ നൈറ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   നൈജീരിയൻ നൈറ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   നൈജീരിയൻ നൈറ ലേക്ക് യുവാൻ   നൈജീരിയൻ നൈറ ലേക്ക് യെൻ  
ന്യൂ ടർക്കിഷ് ലിറ (TRY):
ന്യൂ ടർക്കിഷ് ലിറ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ന്യൂ ടർക്കിഷ് ലിറ ലേക്ക് യൂറോ   ന്യൂ ടർക്കിഷ് ലിറ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ന്യൂ ടർക്കിഷ് ലിറ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ന്യൂ ടർക്കിഷ് ലിറ ലേക്ക് യുവാൻ   ന്യൂ ടർക്കിഷ് ലിറ ലേക്ക് യെൻ  
ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ (NZD):
ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
പതാക്ക (MOP):
പതാക്ക ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   പതാക്ക ലേക്ക് യൂറോ   പതാക്ക ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   പതാക്ക ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   പതാക്ക ലേക്ക് യുവാൻ   പതാക്ക ലേക്ക് യെൻ  
പനാമെയ്നിയൻ ബാൽബോവ (PAB):
പനാമെയ്നിയൻ ബാൽബോവ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   പനാമെയ്നിയൻ ബാൽബോവ ലേക്ക് യൂറോ   പനാമെയ്നിയൻ ബാൽബോവ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   പനാമെയ്നിയൻ ബാൽബോവ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   പനാമെയ്നിയൻ ബാൽബോവ ലേക്ക് യുവാൻ   പനാമെയ്നിയൻ ബാൽബോവ ലേക്ക് യെൻ  
പാക്കിസ്ഥാൻ റുപ്പി (PKR):
പാക്കിസ്ഥാൻ റുപ്പി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   പാക്കിസ്ഥാൻ റുപ്പി ലേക്ക് യൂറോ   പാക്കിസ്ഥാൻ റുപ്പി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   പാക്കിസ്ഥാൻ റുപ്പി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   പാക്കിസ്ഥാൻ റുപ്പി ലേക്ക് യുവാൻ   പാക്കിസ്ഥാൻ റുപ്പി ലേക്ക് യെൻ  
പെറുവിയൻ ന്യൂവോ (PEN):
പെറുവിയൻ ന്യൂവോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   പെറുവിയൻ ന്യൂവോ ലേക്ക് യൂറോ   പെറുവിയൻ ന്യൂവോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   പെറുവിയൻ ന്യൂവോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   പെറുവിയൻ ന്യൂവോ ലേക്ക് യുവാൻ   പെറുവിയൻ ന്യൂവോ ലേക്ക് യെൻ  
പെസോ (ARS):
പെസോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   പെസോ ലേക്ക് യൂറോ   പെസോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   പെസോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   പെസോ ലേക്ക് യുവാൻ   പെസോ ലേക്ക് യെൻ  
പോളിഷ് സ്ലോട്ടി (PLN):
പോളിഷ് സ്ലോട്ടി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   പോളിഷ് സ്ലോട്ടി ലേക്ക് യൂറോ   പോളിഷ് സ്ലോട്ടി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   പോളിഷ് സ്ലോട്ടി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   പോളിഷ് സ്ലോട്ടി ലേക്ക് യുവാൻ   പോളിഷ് സ്ലോട്ടി ലേക്ക് യെൻ  
പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് (GBP):
പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് യൂറോ   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് യുവാൻ   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് യെൻ  
ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ പൗണ്ട് (FKP):
ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ പൗണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ പൗണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ പൗണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ പൗണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ പൗണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   ഫാക്ക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ പൗണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
ഫിജി ഡോളർ (FJD):
ഫിജി ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഫിജി ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ഫിജി ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഫിജി ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഫിജി ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ഫിജി ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ഫിലിപ്പീൻസ് പെസോ (PHP):
ഫിലിപ്പീൻസ് പെസോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഫിലിപ്പീൻസ് പെസോ ലേക്ക് യൂറോ   ഫിലിപ്പീൻസ് പെസോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഫിലിപ്പീൻസ് പെസോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഫിലിപ്പീൻസ് പെസോ ലേക്ക് യുവാൻ   ഫിലിപ്പീൻസ് പെസോ ലേക്ക് യെൻ  
ഫ്രഞ്ച് പസഫിക് ഫ്രാങ്ക് (XPF):
ഫ്രഞ്ച് പസഫിക് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഫ്രഞ്ച് പസഫിക് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   ഫ്രഞ്ച് പസഫിക് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഫ്രഞ്ച് പസഫിക് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഫ്രഞ്ച് പസഫിക് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   ഫ്രഞ്ച് പസഫിക് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
ബംഗ്ലാദേശ് ടാക്ക (BDT):
ബംഗ്ലാദേശ് ടാക്ക ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബംഗ്ലാദേശ് ടാക്ക ലേക്ക് യൂറോ   ബംഗ്ലാദേശ് ടാക്ക ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബംഗ്ലാദേശ് ടാക്ക ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബംഗ്ലാദേശ് ടാക്ക ലേക്ക് യുവാൻ   ബംഗ്ലാദേശ് ടാക്ക ലേക്ക് യെൻ  
ബഹറിൻ ദിനാർ (BHD):
ബഹറിൻ ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബഹറിൻ ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   ബഹറിൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബഹറിൻ ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബഹറിൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   ബഹറിൻ ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
ബഹാമിയൻ ഡോളർ (BSD):
ബഹാമിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബഹാമിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ബഹാമിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബഹാമിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബഹാമിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ബഹാമിയൻ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ബാർബഡോസ് ഡോളർ (BBD):
ബാർബഡോസ് ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബാർബഡോസ് ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ബാർബഡോസ് ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബാർബഡോസ് ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബാർബഡോസ് ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ബാർബഡോസ് ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് (BIF):
ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   ബുറുണ്ടി ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ (BYN):
ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യൂറോ   ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യുവാൻ   ബെലാറഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യെൻ  
ബെലീസ് ഡോളർ (BZD):
ബെലീസ് ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബെലീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ബെലീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബെലീസ് ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബെലീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ബെലീസ് ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ബൊളീവിയാനോ (BOB):
ബൊളീവിയാനോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബൊളീവിയാനോ ലേക്ക് യൂറോ   ബൊളീവിയാനോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബൊളീവിയാനോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബൊളീവിയാനോ ലേക്ക് യുവാൻ   ബൊളീവിയാനോ ലേക്ക് യെൻ  
ബെർമുഡ ഡോളർ (BMD):
ബെർമുഡ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബെർമുഡ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ബെർമുഡ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബെർമുഡ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബെർമുഡ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ബെർമുഡ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ബോട്സ്വാനാ പുഴ (BWP):
ബോട്സ്വാനാ പുഴ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബോട്സ്വാനാ പുഴ ലേക്ക് യൂറോ   ബോട്സ്വാനാ പുഴ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബോട്സ്വാനാ പുഴ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബോട്സ്വാനാ പുഴ ലേക്ക് യുവാൻ   ബോട്സ്വാനാ പുഴ ലേക്ക് യെൻ  
ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന കൺവേർട്ടിബിൾ മാർക്ക് (BAM):
ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന കൺവേർട്ടിബിൾ മാർക്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന കൺവേർട്ടിബിൾ മാർക്ക് ലേക്ക് യൂറോ   ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന കൺവേർട്ടിബിൾ മാർക്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന കൺവേർട്ടിബിൾ മാർക്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന കൺവേർട്ടിബിൾ മാർക്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന കൺവേർട്ടിബിൾ മാർക്ക് ലേക്ക് യെൻ  
ബ്രസീലിയൻ റിയൽ (BRL):
ബ്രസീലിയൻ റിയൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബ്രസീലിയൻ റിയൽ ലേക്ക് യൂറോ   ബ്രസീലിയൻ റിയൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബ്രസീലിയൻ റിയൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബ്രസീലിയൻ റിയൽ ലേക്ക് യുവാൻ   ബ്രസീലിയൻ റിയൽ ലേക്ക് യെൻ  
ബ്രൂണൈ ഡോളർ (BND):
ബ്രൂണൈ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബ്രൂണൈ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ബ്രൂണൈ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബ്രൂണൈ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബ്രൂണൈ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ബ്രൂണൈ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ബർമീസ് ചാറ്റ് (MMK):
ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യൂറോ   ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യുവാൻ   ബർമീസ് ചാറ്റ് ലേക്ക് യെൻ  
ബൾഗേറിയൻ ലെവ് (BGN):
ബൾഗേറിയൻ ലെവ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ബൾഗേറിയൻ ലെവ് ലേക്ക് യൂറോ   ബൾഗേറിയൻ ലെവ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ബൾഗേറിയൻ ലെവ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ബൾഗേറിയൻ ലെവ് ലേക്ക് യുവാൻ   ബൾഗേറിയൻ ലെവ് ലേക്ക് യെൻ  
ഭൂട്ടാൻ എൻഗൾട്രം (BTN):
ഭൂട്ടാൻ എൻഗൾട്രം ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഭൂട്ടാൻ എൻഗൾട്രം ലേക്ക് യൂറോ   ഭൂട്ടാൻ എൻഗൾട്രം ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഭൂട്ടാൻ എൻഗൾട്രം ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഭൂട്ടാൻ എൻഗൾട്രം ലേക്ക് യുവാൻ   ഭൂട്ടാൻ എൻഗൾട്രം ലേക്ക് യെൻ  
മംഗോളിയൻ ടൂഗ്രിക്കിൻറെ (MNT):
മംഗോളിയൻ ടൂഗ്രിക്കിൻറെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മംഗോളിയൻ ടൂഗ്രിക്കിൻറെ ലേക്ക് യൂറോ   മംഗോളിയൻ ടൂഗ്രിക്കിൻറെ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മംഗോളിയൻ ടൂഗ്രിക്കിൻറെ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മംഗോളിയൻ ടൂഗ്രിക്കിൻറെ ലേക്ക് യുവാൻ   മംഗോളിയൻ ടൂഗ്രിക്കിൻറെ ലേക്ക് യെൻ  
മലാവി ക്വാച (MWK):
മലാവി ക്വാച ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മലാവി ക്വാച ലേക്ക് യൂറോ   മലാവി ക്വാച ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മലാവി ക്വാച ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മലാവി ക്വാച ലേക്ക് യുവാൻ   മലാവി ക്വാച ലേക്ക് യെൻ  
മാങ്ക്സ് പൗണ്ട് (IMP):
മാങ്ക്സ് പൗണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മാങ്ക്സ് പൗണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   മാങ്ക്സ് പൗണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മാങ്ക്സ് പൗണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മാങ്ക്സ് പൗണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   മാങ്ക്സ് പൗണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
മാലദ്വീപ് (MVR):
മാലദ്വീപ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മാലദ്വീപ് ലേക്ക് യൂറോ   മാലദ്വീപ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മാലദ്വീപ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മാലദ്വീപ് ലേക്ക് യുവാൻ   മാലദ്വീപ് ലേക്ക് യെൻ  
മാസിഡോണിയൻ ദിനാർ (MKD):
മാസിഡോണിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മാസിഡോണിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   മാസിഡോണിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മാസിഡോണിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മാസിഡോണിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   മാസിഡോണിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
മാൾട്ടീസ് ലിറ (MTL):
മാൾട്ടീസ് ലിറ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മാൾട്ടീസ് ലിറ ലേക്ക് യൂറോ   മാൾട്ടീസ് ലിറ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മാൾട്ടീസ് ലിറ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മാൾട്ടീസ് ലിറ ലേക്ക് യുവാൻ   മാൾട്ടീസ് ലിറ ലേക്ക് യെൻ  
മെക്സിക്കൻ പെസോ (MXN):
മെക്സിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മെക്സിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യൂറോ   മെക്സിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മെക്സിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മെക്സിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യുവാൻ   മെക്സിക്കൻ പെസോ ലേക്ക് യെൻ  
മെറ്റിക്കൽ (MZN):
മെറ്റിക്കൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മെറ്റിക്കൽ ലേക്ക് യൂറോ   മെറ്റിക്കൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മെറ്റിക്കൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മെറ്റിക്കൽ ലേക്ക് യുവാൻ   മെറ്റിക്കൽ ലേക്ക് യെൻ  
മൊറോക്കൻ ദിർഹം (MAD):
മൊറോക്കൻ ദിർഹം ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മൊറോക്കൻ ദിർഹം ലേക്ക് യൂറോ   മൊറോക്കൻ ദിർഹം ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മൊറോക്കൻ ദിർഹം ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മൊറോക്കൻ ദിർഹം ലേക്ക് യുവാൻ   മൊറോക്കൻ ദിർഹം ലേക്ക് യെൻ  
മൊൽഡോവൻ ലിയൂ (MDL):
മൊൽഡോവൻ ലിയൂ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മൊൽഡോവൻ ലിയൂ ലേക്ക് യൂറോ   മൊൽഡോവൻ ലിയൂ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മൊൽഡോവൻ ലിയൂ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മൊൽഡോവൻ ലിയൂ ലേക്ക് യുവാൻ   മൊൽഡോവൻ ലിയൂ ലേക്ക് യെൻ  
മൌറിറ്റേനിയ ഔഗിയ (MRO):
മൌറിറ്റേനിയ ഔഗിയ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മൌറിറ്റേനിയ ഔഗിയ ലേക്ക് യൂറോ   മൌറിറ്റേനിയ ഔഗിയ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മൌറിറ്റേനിയ ഔഗിയ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മൌറിറ്റേനിയ ഔഗിയ ലേക്ക് യുവാൻ   മൌറിറ്റേനിയ ഔഗിയ ലേക്ക് യെൻ  
മൗറീഷ്യസ് രൂപയുടെ (MUR):
മൗറീഷ്യസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   മൗറീഷ്യസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യൂറോ   മൗറീഷ്യസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   മൗറീഷ്യസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   മൗറീഷ്യസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യുവാൻ   മൗറീഷ്യസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യെൻ  
യമനി റിയാൽ (YER):
യമനി റിയാൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   യമനി റിയാൽ ലേക്ക് യൂറോ   യമനി റിയാൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   യമനി റിയാൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   യമനി റിയാൽ ലേക്ക് യുവാൻ   യമനി റിയാൽ ലേക്ക് യെൻ  
യുഎഇ ദിര്ഹം (AED):
യുഎഇ ദിര്ഹം ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   യുഎഇ ദിര്ഹം ലേക്ക് യൂറോ   യുഎഇ ദിര്ഹം ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   യുഎഇ ദിര്ഹം ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   യുഎഇ ദിര്ഹം ലേക്ക് യുവാൻ   യുഎഇ ദിര്ഹം ലേക്ക് യെൻ  
രേഖാംശരേഖയിലേക്ക് ലാത്വിയൻ (LVL):
രേഖാംശരേഖയിലേക്ക് ലാത്വിയൻ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   രേഖാംശരേഖയിലേക്ക് ലാത്വിയൻ ലേക്ക് യൂറോ   രേഖാംശരേഖയിലേക്ക് ലാത്വിയൻ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   രേഖാംശരേഖയിലേക്ക് ലാത്വിയൻ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   രേഖാംശരേഖയിലേക്ക് ലാത്വിയൻ ലേക്ക് യുവാൻ   രേഖാംശരേഖയിലേക്ക് ലാത്വിയൻ ലേക്ക് യെൻ  
റഷ്യൻ റൂബിൾ (RUB):
റഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   റഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യൂറോ   റഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   റഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   റഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യുവാൻ   റഷ്യൻ റൂബിൾ ലേക്ക് യെൻ  
റാൻഡ് (ZAR):
റാൻഡ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   റാൻഡ് ലേക്ക് യൂറോ   റാൻഡ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   റാൻഡ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   റാൻഡ് ലേക്ക് യുവാൻ   റാൻഡ് ലേക്ക് യെൻ  
റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് (RWF):
റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
റൊമേനിയൻ ലിയു (RON):
റൊമേനിയൻ ലിയു ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   റൊമേനിയൻ ലിയു ലേക്ക് യൂറോ   റൊമേനിയൻ ലിയു ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   റൊമേനിയൻ ലിയു ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   റൊമേനിയൻ ലിയു ലേക്ക് യുവാൻ   റൊമേനിയൻ ലിയു ലേക്ക് യെൻ  
ലാവോ കിപ് (LAK):
ലാവോ കിപ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലാവോ കിപ് ലേക്ക് യൂറോ   ലാവോ കിപ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലാവോ കിപ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലാവോ കിപ് ലേക്ക് യുവാൻ   ലാവോ കിപ് ലേക്ക് യെൻ  
ലിത്വാനിയൻ ലിറ്റാസ് (LTL):
ലിത്വാനിയൻ ലിറ്റാസ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലിത്വാനിയൻ ലിറ്റാസ് ലേക്ക് യൂറോ   ലിത്വാനിയൻ ലിറ്റാസ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലിത്വാനിയൻ ലിറ്റാസ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലിത്വാനിയൻ ലിറ്റാസ് ലേക്ക് യുവാൻ   ലിത്വാനിയൻ ലിറ്റാസ് ലേക്ക് യെൻ  
ലിബിയൻ ദിനാർ (LYD):
ലിബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലിബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   ലിബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലിബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലിബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   ലിബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
ലിയോൺ (SLL):
ലിയോൺ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലിയോൺ ലേക്ക് യൂറോ   ലിയോൺ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലിയോൺ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലിയോൺ ലേക്ക് യുവാൻ   ലിയോൺ ലേക്ക് യെൻ  
ലിലാംഗനി (SZL):
ലിലാംഗനി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലിലാംഗനി ലേക്ക് യൂറോ   ലിലാംഗനി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലിലാംഗനി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലിലാംഗനി ലേക്ക് യുവാൻ   ലിലാംഗനി ലേക്ക് യെൻ  
ലെബനീസ് പൌണ്ട് (LBP):
ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
ലോത്തി (LSL):
ലോത്തി ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലോത്തി ലേക്ക് യൂറോ   ലോത്തി ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലോത്തി ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലോത്തി ലേക്ക് യുവാൻ   ലോത്തി ലേക്ക് യെൻ  
ലൈബീരിയ ഡോളർ (LRD):
ലൈബീരിയ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ലൈബീരിയ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ലൈബീരിയ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ലൈബീരിയ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ലൈബീരിയ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ലൈബീരിയ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
വാതു (VUV):
വാതു ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   വാതു ലേക്ക് യൂറോ   വാതു ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   വാതു ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   വാതു ലേക്ക് യുവാൻ   വാതു ലേക്ക് യെൻ  
വെനസ്വേലൻ ബോലിവർ ഫുവെർറ്റെ (VEF):
വെനസ്വേലൻ ബോലിവർ ഫുവെർറ്റെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   വെനസ്വേലൻ ബോലിവർ ഫുവെർറ്റെ ലേക്ക് യൂറോ   വെനസ്വേലൻ ബോലിവർ ഫുവെർറ്റെ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   വെനസ്വേലൻ ബോലിവർ ഫുവെർറ്റെ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   വെനസ്വേലൻ ബോലിവർ ഫുവെർറ്റെ ലേക്ക് യുവാൻ   വെനസ്വേലൻ ബോലിവർ ഫുവെർറ്റെ ലേക്ക് യെൻ  
വെള്ളി 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (XAG):
വെള്ളി 1 ട്രോയ് ഔൺസ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   വെള്ളി 1 ട്രോയ് ഔൺസ് ലേക്ക് യൂറോ   വെള്ളി 1 ട്രോയ് ഔൺസ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   വെള്ളി 1 ട്രോയ് ഔൺസ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   വെള്ളി 1 ട്രോയ് ഔൺസ് ലേക്ക് യുവാൻ   വെള്ളി 1 ട്രോയ് ഔൺസ് ലേക്ക് യെൻ  
ശ്രീലങ്കൻ രൂപ (LKR):
ശ്രീലങ്കൻ രൂപ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ശ്രീലങ്കൻ രൂപ ലേക്ക് യൂറോ   ശ്രീലങ്കൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ശ്രീലങ്കൻ രൂപ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ശ്രീലങ്കൻ രൂപ ലേക്ക് യുവാൻ   ശ്രീലങ്കൻ രൂപ ലേക്ക് യെൻ  
സാംബിയൻ ക്വാച (ZMK):
സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യൂറോ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യുവാൻ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യെൻ  
സാംബിയൻ ക്വാച (ZMW):
സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യൂറോ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യുവാൻ   സാംബിയൻ ക്വാച ലേക്ക് യെൻ  
സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും ഡോബ്ര (STD):
സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും ഡോബ്ര ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും ഡോബ്ര ലേക്ക് യൂറോ   സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും ഡോബ്ര ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും ഡോബ്ര ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും ഡോബ്ര ലേക്ക് യുവാൻ   സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും ഡോബ്ര ലേക്ക് യെൻ  
സാൽവഡോർ കോളൻ (SVC):
സാൽവഡോർ കോളൻ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സാൽവഡോർ കോളൻ ലേക്ക് യൂറോ   സാൽവഡോർ കോളൻ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സാൽവഡോർ കോളൻ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സാൽവഡോർ കോളൻ ലേക്ക് യുവാൻ   സാൽവഡോർ കോളൻ ലേക്ക് യെൻ  
സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് (XOF):
സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് (XAF):
സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   സി.എഫ്.സി. ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ (SGD):
സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
സിംബാബ്വെ ഡോളർ (ZWL):
സിംബാബ്വെ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സിംബാബ്വെ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   സിംബാബ്വെ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സിംബാബ്വെ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സിംബാബ്വെ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   സിംബാബ്വെ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
സിറിയൻ പൌണ്ട് (SYP):
സിറിയൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സിറിയൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   സിറിയൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സിറിയൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സിറിയൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   സിറിയൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
സീഷെൽസ് രൂപയുടെ (SCR):
സീഷെൽസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സീഷെൽസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യൂറോ   സീഷെൽസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സീഷെൽസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സീഷെൽസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യുവാൻ   സീഷെൽസ് രൂപയുടെ ലേക്ക് യെൻ  
സുഡാനീസ് പൌണ്ട് (SDG):
സുഡാനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സുഡാനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   സുഡാനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സുഡാനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സുഡാനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   സുഡാനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
സുരിനാംഅല്ല ഡോളർ (SRD):
സുരിനാംഅല്ല ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സുരിനാംഅല്ല ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   സുരിനാംഅല്ല ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സുരിനാംഅല്ല ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സുരിനാംഅല്ല ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   സുരിനാംഅല്ല ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
സെയിന്റ് ഹെലീന പൗണ്ട് (SHP):
സെയിന്റ് ഹെലീന പൗണ്ട് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സെയിന്റ് ഹെലീന പൗണ്ട് ലേക്ക് യൂറോ   സെയിന്റ് ഹെലീന പൗണ്ട് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സെയിന്റ് ഹെലീന പൗണ്ട് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സെയിന്റ് ഹെലീന പൗണ്ട് ലേക്ക് യുവാൻ   സെയിന്റ് ഹെലീന പൗണ്ട് ലേക്ക് യെൻ  
സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് (SOS):
സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യൂറോ   സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യുവാൻ   സൊമാലി ഷില്ലിംഗ് ലേക്ക് യെൻ  
സെർബിയൻ ദിനാർ (RSD):
സെർബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സെർബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യൂറോ   സെർബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സെർബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സെർബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യുവാൻ   സെർബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് യെൻ  
സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ (SBD):
സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് (CHF):
സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ   സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യുവാൻ   സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യെൻ  
സ്വീഡിഷ് ക്രോണ (SEK):
സ്വീഡിഷ് ക്രോണ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സ്വീഡിഷ് ക്രോണ ലേക്ക് യൂറോ   സ്വീഡിഷ് ക്രോണ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സ്വീഡിഷ് ക്രോണ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സ്വീഡിഷ് ക്രോണ ലേക്ക് യുവാൻ   സ്വീഡിഷ് ക്രോണ ലേക്ക് യെൻ  
സ്വർണം 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം / ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം) (XAU):
സ്വർണം 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം / ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സ്വർണം 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം / ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം) ലേക്ക് യൂറോ   സ്വർണം 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം / ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം) ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സ്വർണം 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം / ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം) ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സ്വർണം 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം / ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം) ലേക്ക് യുവാൻ   സ്വർണം 1 ട്രോയ് ഔൺസ് (ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം / ഇലക്ട്രോണിക് സ്വർണം) ലേക്ക് യെൻ  
സൗദി റിയാൽ (SAR):
സൗദി റിയാൽ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   സൗദി റിയാൽ ലേക്ക് യൂറോ   സൗദി റിയാൽ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   സൗദി റിയാൽ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   സൗദി റിയാൽ ലേക്ക് യുവാൻ   സൗദി റിയാൽ ലേക്ക് യെൻ  
ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് (HUF):
ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് ലേക്ക് യൂറോ   ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് ലേക്ക് യുവാൻ   ഹംഗേറിയൻ ഫോറിന്റ് ലേക്ക് യെൻ  
ഹെയ്തിയൻ ഗൂർഡ് (HTG):
ഹെയ്തിയൻ ഗൂർഡ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഹെയ്തിയൻ ഗൂർഡ് ലേക്ക് യൂറോ   ഹെയ്തിയൻ ഗൂർഡ് ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഹെയ്തിയൻ ഗൂർഡ് ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഹെയ്തിയൻ ഗൂർഡ് ലേക്ക് യുവാൻ   ഹെയ്തിയൻ ഗൂർഡ് ലേക്ക് യെൻ  
ഹോംഗ് കോങ്ങ് ഡോളർ (HKD):
ഹോംഗ് കോങ്ങ് ഡോളർ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഹോംഗ് കോങ്ങ് ഡോളർ ലേക്ക് യൂറോ   ഹോംഗ് കോങ്ങ് ഡോളർ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഹോംഗ് കോങ്ങ് ഡോളർ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഹോംഗ് കോങ്ങ് ഡോളർ ലേക്ക് യുവാൻ   ഹോംഗ് കോങ്ങ് ഡോളർ ലേക്ക് യെൻ  
ഹോണ്ടുറൻ ലെംപിറ (HNL):
ഹോണ്ടുറൻ ലെംപിറ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഹോണ്ടുറൻ ലെംപിറ ലേക്ക് യൂറോ   ഹോണ്ടുറൻ ലെംപിറ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഹോണ്ടുറൻ ലെംപിറ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഹോണ്ടുറൻ ലെംപിറ ലേക്ക് യുവാൻ   ഹോണ്ടുറൻ ലെംപിറ ലേക്ക് യെൻ  
ഹ്രീവ്നിയ (UAH):
ഹ്രീവ്നിയ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ   ഹ്രീവ്നിയ ലേക്ക് യൂറോ   ഹ്രീവ്നിയ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ   ഹ്രീവ്നിയ ലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള   ഹ്രീവ്നിയ ലേക്ക് യുവാൻ   ഹ്രീവ്നിയ ലേക്ക് യെൻ  


നാണയ പരിവർത്തന, വിനിമയ നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ