ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

നിരയുടെ ഡിവിഷൻ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ

നിരയുടെ ഡിവിഷൻ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നിരയ്ക്കായുള്ള ഡിവിഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ (ഘടകഗ്രൂപ്പുകൾ) ഹരിച്ചാൽ കണക്കുകൂട്ടാൻ, നിരയുടെ ഡിവിഷൻ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ നേടുകയും അനുവദിക്കുന്നു.

രണ്ടു നമ്പറുകൾ, ലാഭവിഹിതം ആൻഡ് ഡിവൈഡറിൽ നൽകുക.

ഹരിക്കൽ