ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

നിരയുടെ പുറമേ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ

നിരയുടെ പുറമേ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നിരയ്ക്കായുള്ള പുറമേ രീതി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ (മൊത്തം) ചേർക്കുന്നത് കണക്കുകൂട്ടാൻ, നിരയുടെ പുറമേ ഒരു പ്രവർത്തിഫലക നേടുകയും അനുവദിക്കുന്നു.

രണ്ടു നമ്പറുകൾ നൽകുക

കൂടി