ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

ഒരു സമാന്തരഭുജം മറ്റും, മറ്റും ഫോർമുല കാൽക്കുലേറ്റർ

ഒരു സമാന്തരഭുജം മറ്റും, മറ്റും ഫോർമുല ഇതിന്റെ സമാന്തരഭുജം ഒരു ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്താൻ, ഫോർമുല പ്രകാരം, സമാന്തരഭുജം വശങ്ങളും നീളം ഉപയോഗിച്ച് അനുവദിക്കുന്നു.
a:   b:  

ഒരു സമാന്തരഭുജം മറ്റും

സമാന്തര പാരലൽ വശങ്ങളും രണ്ടു ജോഡി ഒരു quadrilateral ആണ്. ഒരു സമാന്തരഭുജം മറ്റും വേണ്ടി ഫോർമുല: P=2(a+b),
എവിടെ, ബി - ഒരു സമാന്തരഭുജം പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള