ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

ഒരു സ്ക്വയർ, ചുറ്റളവ് ഫോർമുല കാൽക്കുലേറ്റർ മറ്റും

ഒരു സ്ക്വയർ മറ്റും, സൂത്രവാക്യം കാൽക്കുലേറ്റർ ചുറ്റളവ് ഒരു സ്ക്വയർ മറ്റും കണ്ടെത്താൻ, സൂത്രവാക്യങ്ങൾ വഴി, സ്ക്വയർ സൈഡ് നീളം ഉപയോഗിച്ച് അനുവദിക്കുന്നു.
സൈഡ്:

ഒരു quadrate മറ്റും

സ്ക്വയർ തുല്യ വശങ്ങളും കോണുകളിൽ ശരിയായ quadrangle ആണ്.
ഒരു സ്ക്വയർ മറ്റും വേണ്ടി ഫോർമുല: P = 4a,
എവിടെ - ഒരു quadrate ഭാഗത്തു