ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

ഫോർമുല കാൽക്കുലേറ്റർ ചുറ്റളവ് ഒരു ദീർഘചതുരം മറ്റും,

ഒരു ദീർഘചതുരം മറ്റും, സൂത്രവാക്യം കാൽക്കുലേറ്റർ ചുറ്റളവ് നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘചതുരം ഒരു ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്താൻ, ഫോർമുല പ്രകാരം, ദീർഘചതുരം വശങ്ങളും നീളം ഉപയോഗിച്ച് അനുവദിക്കുന്നു.
a:   b:  

ഒരു ദീർഘചതുരം മറ്റും

ചതുരം നാലു മട്ടകോണുകൾ ഒരു quadrilateral ആണ്. ഒരു ദീർഘചതുരം മറ്റും വേണ്ടി ഫോർമുല: P=2(a+b),
എവിടെ, ബി - ഒരു ദീർഘചതുരം പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള