ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

റഷ്യൻ അക്ഷരങ്ങൾ ലിപ്യന്തരണം

ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് റഷ്യൻ നിന്ന് വാക്കുകൾ അവരുടേതിലും ഓൺലൈൻ ലിപ്യന്തരണം പേരും മറു ലിപ്യന്തരണം.
ടെക്സ്റ്റ്: