ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

റഷ്യൻ കീബോർഡ് translit

റഷ്യൻ കീബോർഡ് translit നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് മാറുന്നതിൽ റഷ്യൻ സിറിലിക് വെർച്വൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU