ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

റിംഗ് ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വലുപ്പത്തിലും

റിംഗ് ഓൺലൈൻ ഇതിന്റെ അമേരിക്കൻ, ബ്രിട്ടീഷ്, റഷ്യൻ, ജാപ്പനീസ് വലിപ്പത്തിലും, മില്ലീമീറ്റർ ഇഞ്ചും ലെ വ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ ചുറ്റളവ് റിംഗ് വലിപ്പത്തിലും കണ്ടെത്താനും പരിവർത്തനം അനുവദിക്കുന്നു വലുപ്പത്തിലും.
റിംഗ് വലിപ്പത്തിലും

റിംഗ് ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വലുപ്പത്തിലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അമേരിക്കൻ, ബ്രിട്ടീഷ്, റഷ്യൻ, ജാപ്പനീസ് വ്യാപ്തി, സെന്റീമീറ്റർ ഇഞ്ചും ലെ വ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ ചുറ്റളവ് റിംഗ് വലുപ്പത്തിലുമുള്ള പരിവർത്തനം അനുവദിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, റഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസത്തിൽ വിരൽ ചുറ്റളവ് അമേരിക്കൻ നിന്ന് മോതിരം വലുപ്പത്തിലുമുള്ള പരിവർത്തനം. നിങ്ങൾ മോതിരം വൻകിട ചെറുകിട വലുപ്പത്തിലും കൂടെ ചാർട്ട് വലുപ്പത്തിലുമുള്ള കാണാനാകും.

വലുപ്പം നിന്നും:
വലിപ്പം:
വലുപ്പം: