ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

സമയം ചേർത്തും കുറച്ചാണ്

കാൽക്കുലേറ്റർ ചേർക്കുന്നു സമയവും കുറച്ചാണ് - സമയം കൂടാതെ, സമയം കുറയ്ക്കല്, ദിവസം, മണിക്കൂർ, മിനിറ്റ്, സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്ന നടത്തുന്നു.