ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

ശരീരഭാരം കാൽക്കുലേറ്റർ

ശരീരഭാരം കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാരം പേശികളും കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പ്രതിദിനം കലോറി തുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാരം അനുവദിക്കുന്നു.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ തൂക്കം നേട്ടത്തിനായി കലോറി കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിങ്ങളുടെ പാരാമീറ്ററുകൾ നൽകുക

സെക്സ്:
പ്രായം: വർഷം
ഉയരം:
 
തൂക്കം:    
കൊഴുപ്പിന്റെ %
ഈ പരാമീറ്റർ നിങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ, കടക്കരുത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്.
നിങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രതിദിന പ്രവർത്തനം:
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഓൺ    
കാലയളവിൽ: