ഇഷ്ടപെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്ക്കുക
 
പ്രിയപ്പെട്ടവയില്നിന്നുംനീക്കംചെയ്യുക

QR കോഡ് ജനറേറ്റർ ഓൺലൈൻ

ഓൺലൈൻ QR കോഡ് ജനറേറ്റർ ഏതെങ്കിലും വാചകം QR കോഡ് ഒരു ചിത്രം നേടുകയും അനുവദിക്കുന്നു.
ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നൽകുക QR കോഡ് ബട്ടൺ ജനറേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.